Kedves Vendégeink, az A Fitness egy zárt kör?en m?köd? klub, ezért kérjük Önöket, hogy a következ? rendszabályokat, a kulturált sportolási lehet?ségek folyamatos biztosítása érdekében tartsák be. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidej?leg történ? elfogadását is jelenti.

1. Személyes adatok kezelése:

 

1.1. Az üzemeltet? az A Fitness sportszolgáltatásait igénybe vev? vendégekr?l arcképes adatnyilvántartást vezet.

1.2. Az els? alkalommal történ? belépésnél minden vendégnek kötelez? kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja az A Fitness Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellen?rzik.

1.3. Az els? belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is!

1.4. Az els? belépéskor az A Fitness munkatársa regisztráció céljából jogosult a vendéget a visszaélések elkerülése érdekében személyes fényképes igazoló dokumentum felmutatásra kérni.

1.5. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, valamint a fényképes igazolvány bemutatását, illet?leg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltet? jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltet? a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

1.6. Amennyiben az A Fitness területén az üzemeltet? a tevékenysége, illet?leg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is felt?nik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltet?vel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

 

2. Az A Fitness egész területén TILOS:

 

2.1. a dohányzás és alkohol fogyasztása!

2.2. ittas vagy drog hatása alatt álló személynek tartózkodni!

2.3. drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés!

2.4. minden másokat er?s zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység!

2.5. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (robbanó anyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle alkoholos ital, illetve állat bevitele!

2.6. az üzemeltet? engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása vagy termékek értékesítése!

2.7. a mélygarázsba gázüzem? személygépkocsival behajtani!

2.8. motorkerékpárral az épület elé parkolni! (kijelölt hely a nyitott parkoló, bizonyos esetben a mélygarázs)

 

3. Speciális szabályok:

 

3.1. A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhet? sporttevékenységnek megfelel?en alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni!

3.2. Az A Fitness teljes területén zárt, tiszta sportcip? használata kötelez?! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt, tiszta sportcip?t, úgy a vásárolt napijegy nem veszik el, a legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül!

3.3. Sportszolgáltatások igénybevételekor mobil telefon használata mell?zend?!

3.4. A sportterekbe csak és kizárólag zárható m?anyag palackban vihet? be ital!

3.5. A vendégek kötelesek saját testi higiéniájukra fokozottan figyelni, amennyiben ennek nem tesznek eleget, nem vehetik igénybe az A Fitness szolgáltatásait.

3.6. Diák kedvezményre csak 27 éven aluli, érvényes matricával ellátott diákigazolvánnyal rendelkez?k jogosultak.

3.7. Nyugdíjas kedvezményre csak érvényes nyugdíjas igazolvánnyal rendelkez?k jogosultak.

3.8. Intézményi kedvezményre csak azon vendégeink jogosultak, akik munkáltatójával az A Fitness szerz?désben áll és ezt igazolni tudják.

3.9. Az A Fitness hitelkeretet biztosíthat az edzés ideje alatt, a bérlettel rendelkez? vendégek részére a büfében történt fogyasztásra, amelyet távozás el?tt a hitelkeretet igényl? köteles kiegyenlíteni. Amennyiben, ezen kötelezettségének nem tud eleget tenni, az üzemeltet? engedélyével a következ? belépésig fenntartható.

 

4. Általános szabályok:

 

4.1. Az A Fitness területén a kulturált viselkedés írott és íratlan szabályainak betartása a rend és tisztaság megtartása kötelez?.

4.2. Az A Fitness területén dolgozó teremedz?k, személyi edz?k és vezet?knek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelel? sportöltözet és a sporteszközök helyes használatára!

4.3. A gépek és eszközök használatát követ?en minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárlóhelyére történ? visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

4.4. Az edzések alkalmával törülköz? használata kötelez?.

4.5. Összeszerelhet? súlyok esetén tárcsarögzít? csavar használata kötelez?!

4.6. Az edzés megkezdése el?tt a használni kívánt eszközök ellen?rzése saját érdek, amennyiben m?ködésében hibát tapasztal, azt a recepción vagy az edz?knél haladéktalanul jelenteni köteles.

4.7. A csoportos órákra el?re be kell jelentkezni a recepción. Amennyiben a foglalással jelentkez? vendég az óra kezdésekor nem jelenik meg a teremben, úgy foglalása érvénytelenné válik, a helyét mások elfoglalhatják.

4.8. Csoportos órákra a bejelentkezés kötelez?. A foglalás lemondását lehet?ség szerint az óra kezdete el?tt egy órával személyesen vagy telefonon szíveskedjenek jelezni.

4.9. Az óra kezdését követ?en (maximum 10 perc) érkez? vendéget az edz?nek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni.

4.10. Az A Fitness egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkez?, a létesítmény üzemeltet?jénél jegyzékbe vett, és az üzemeltet?vel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

4.11. Az A Fitness szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek csak és kizárólag szül?i engedéllyel, szakoktató segítségével veheti igénybe.

4.12. Az A Fitness nyitvatartási idejét mindenki köteles figyelembe venni és a zárási id?pontra való tekintettel az intézményt id?ben elhagyni.

4.13. Az A Fitness üzemeltet?je fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkör? rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

4.14. A sportszolgáltatások díjait a belépéskor el?re kell megfizetni.

4.15. Kerékpárt csak a nyitott parkoló biciklitárolójában lehet elhelyezni!

4.16. E Házirendet az üzemeltet? saját belátása szerint módosíthatja, illet?leg kiegészítheti.

 

5. Felel?sség vállalás:

5.1. Az A Fitness nem vállal felel?sséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felel?tlen magatartásából erednek!

5.2. Az A Fitness nem vállal felel?sséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért!

5.3. A talált tárgyakat minden vendég az A Fitness recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni!

5.4. A szolgáltatásokat és eszközöket minden vendég saját felel?sségére és kockázatára veszi igénybe!

5.5. Az A Fitness területén parkoló személygépkocsikért anyagi felel?sséget nem vállalunk!.

6. Öltöz?, szauna el?tér

6.1. Az öltöz?- és zuhanytérben valamint a szauna el?térben papucs használata kötelez?.

6.2. A területeken és az öltöz?szekrényben hagyott tárgyakért üzemeltet? semmilyen mértékben felel?sséget nem vállal.

6.3. A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni tilos!

6.4. A szaunát általános szaunázási szabályok szerint saját felel?sségre lehet igénybe venni.

6.5. Távozás után a szekrényekben nem szabad személyes tulajdont és/vagy szemetet hagyni.

6.6. A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a miel?bbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyez?dés)

6.7. Munkatársaink az öltöz?szekrényeket zárást követ?en kiürítik, a szekrényekben felejtett értékeket a recepción leadják. Tulajdonosaik itt érdekl?dhetnek az elveszett, elhagyott értéktárgyak után.

7. Recepció

7.1. Az épület elhagyását megel?z?en, a belépéskor kapott ölt?z? kulcsot, személyesen adják át recepciós munkatársunknak.

7.2. Az elveszített, kilépéskor le nem adott öltöz?kulcsokért, 5.000 Ft pótdíjat számítunk fel.

7.3. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom nem vihet? át a következ? bérletre.

7.4. A bérletek a lejárati id?n túl nem használhatók fel.

7.5. Az A Fitness recepciójában csak az A Fitness alkalmazottai tartózkodhatnak!

7.6. Terméket, szolgáltatást hitelre nem áll módunkban kiadni, csak és kizárólag egyéb fizetési eszköz ellenében.

7.7. Az igénybe vett szolgáltatás lezárása, minden esetben a recepción, személyesen történ? kiléptetés menetét követ?en tud megvalósulni.

8. Rendkívüli esemény

8.1. A komplexum területén balesetet szenvedett személyek els?segély nyújtásához az épület területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltet? baleseti jegyz?könyvet vesz fel. Az A Fitness területén bekövetkez? bármilyen rendkívüli eseményt az els?dlegesen észlel? üzemeltet?nek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseményt?l függ?en késedelem nélkül telefonon értesítend?:

o Ment?k (baleset esetén):104

o T?zoltóság (t?z esetén): 105

o Rend?rség (rendbontás, lopás esetén): 107

o Általános segélyhívó (bármely esetben):112

9. Szabálytalan viselkedés esetén

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illet?leg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltet? jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából id?legesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltet? intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rend?rség, illet?leg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttm?ködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltet?vel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.